Algemene Voorwaarden

 
Deze algemene voorwaarden zijn van BV Uitvaart.com, gevestigd te Amsterdam aan de Carolina Mac Gillavrylaan 26, ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam, onder nummer 33 27 95 05, Btw-identificatienummer: 818322159.B.01, hierna te noemen Uitvaart.com.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Uitvaart.com;
2.    Urnen: de op de website www.urnenwinkel aangeboden urnen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Uitvaart.com en op elke overeenkomst tussen Uitvaart.com en consument met betrekking tot de koop van Urnen
2.    Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 
Artikel 3 - Het aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1.    Alle aanbiedingen en offertes van Uitvaart.Com zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.    Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de consument door Uitvaart.Com uitdrukkelijk is aanvaard. Uitvaart.Com is gerechtigd een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld indien de Urnen niet meer leverbaar zijn.
3.    Uitvaart.com treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data van de bestelling en zorgt voor een veilige webomgeving.
4.    Uitvaart.com kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Uitvaart.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    Uitvaart.com zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Uitvaart.com waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het in artikel 4 opgenomen herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. retourprocedure. inclusief vermelding van adres waar de Urnen geretourneerd dienen te worden;
c. de informatie over de van toepassing zijnde garanties;

Artikel 4 - Herroepingsrecht
1.    De consument heeft gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Uitvaart.com bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Uitvaart.com retourneren, conform de door Uitvaart.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Uitvaart.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Het in artikel 4 opgenomen herroepingsrecht is uitgesloten indien de producten:
a. door Uitvaart.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 6 - De prijs en betaling
1.    Alle door Uitvaart.com gehanteerde prijzen luiden steeds in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en verzending. 
2.    Uitvaart.com is te allen tijde gerechtigd de op de Website gepubliceerde prijzen van de Urnen te wijzigen.

Artikel 7 - Betaling
1.    Betaling van de Urnen vindt plaats door (i) vooruitbetaling, door gebruikmaking van iDEAL, of (ii) betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
2.    Bij niet (tijdige) betaling is de consument automatisch, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Uitvaart.Com is alsdan gerechtigd om vanaf het verval van de factuur aan de consument rente ter hoogte van 1% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het opeisbare bedrag in rekening te brengen.
3.    Indien de Consument ook na daartoe gesommeerd te zijn de factuur nog steeds niet of niet volledig betalen, dan is Uitvaart.com gerechtigd het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten te verhogen overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dit betekent een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van: 15% over een openstaande hoofdsom t/m €2.500,- en  10% over een openstaande hoofdsom van € 2500,01 t/m € 5.000,–; altijd met een minimum van € 40,-.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1.    Uitvaart.com zal haar uiterste best doen er voor zorg te dragen dat de Urnen voldoen aan (i) de op de website bekend gemaakte specificaties, (ii) de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en (iii) de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften..
2.    Een door Uitvaart.com, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Uitvaart.com kan doen gelden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1.    Uitvaart.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de Urnen. Consument is ermee bekend en akkoord dat Uitvaart.com voor de levering van de Urnen gebruik kan maken van diensten van derden waaronder begrepen haar toeleveranciers.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Uitvaart.com kenbaar heeft gemaakt.
3.    Uitvaart.com zal  haar uiterste best doen de Urnen binnen de op de Website gemelde levertermijnen aan de consument te bezorgen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Uitvaart.com het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Uitvaart.com zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Uitvaart.com.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Uitvaart.com tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Uitvaart.com bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Privacy
1.    Om de overeenkomst met de consument te kunnen uitvoeren dient Uitvaart.com persoonsgegevens te verzamelen. Uitvaart.com draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitvaart.com zal mede doch niet uitsluitend passende beveiligingsmaatregelen treffen teneinde onbevoegde kennisname van persoonsgegevens te voorkomen.
2.    Consument is er mee bekend en akkoord dat Uitvaart.com de persoonsgegevens van de consument, uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt aan haar toeleverancier en de financiële instelling die de betaling van de consument  afhandelt. Deze partijen zijn niet gerechtigd de persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1.    De totale aansprakelijkheid van Uitvaart.com, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
2    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-    de kosten die de consument heeft moeten maken om de tekortkoming van Uitvaart.com te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Uitvaart.com wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
-    redelijke kosten voor het langer operationeel houden van oude systemen, verminderd met de besparingen; en
 -   redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
3.    Iedere aansprakelijkheid van Uitvaart.com voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1.    Uitvaart.com beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Uitvaart.com, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij Uitvaart.com ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Uitvaart.com binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen Uitvaart.com en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!